Big City Life - statuetki dla Loreal Brandstorm 2020

For English please scroll down …

współpraca z zespołem Najlepiej - Marta Orszt, Kamila Smutek, Dorota Balewicz

Big City Life jest ucieleśnieniem wartości konkursu Brandstorm 2020: minimalistyczne, eleganckie formy powstały z innowacyjnego użycia odpadów poprodukcyjnych i materiałów naturalnych. Łącząca nowoczesny design z tradycyjnym rękodziełem kompozycja 9 statuetek ukazuje panoramę Paryża, będącego kolebką firmy L’Oréal oraz konkursu Brandstorm.

Od ponad 20 lat tysiące młodych innowatorów z całego świata próbują swych sił w konkursie L’Oréal Brandstorm. Wyzwanie 28. edycji poruszało wyjątkowo ważną kwestię – ważną nie tylko dla konsumentów, ale i dla firm – przyszłość przemysłu kosmetycznego bez plastiku. My za to projektując statuetki skupiłyśmy się na już istniejącym plastiku, będącym odpadami fabrycznymi produkcji L’Oréal Warsaw Plant. Dzięki przemyślanej koncepcji śmieci stały się czymś unikatowym, a recykling kreowaniem luksusu.

Idea ucieleśnienia pejzażu Paryża w postaci statuetek powstała gdy światowe finały konkursu ze stolicy Francji zostały przeniesione w rzeczywistość wirtualną. Zwycięzcy otrzymali unikatowe trofea, które dały im to, czego nie mogli doświadczyć przez pandemię koronawirusa – fragment Paryża, wykadrowany niczym fotografia. Stopniowanie napięcia i skali kompozycji akcentuje pracę pojedynczego uczestnika, będącego częścią jednego ze zwycięskich zespołów, które łącznie tworzą całość – różnorodną grupę innowatorów, poszukujących rozwiązań dla lepszej przyszłości.

Statuetki są ucieleśnieniem wartości firmy, chęci łączenia idei designu zrównoważonego z innowacyjnymi technologiami, dążenia do tworzenia przyjaznego środowisku przemysłu kosmetycznego. Zaprojektowane formy udowadniają, że recykling może być sztuką, a rękodzieło iść w parze z elementami industrialnymi. Każda płyta plastiku została skomponowana niczym abstrakcyjny obraz, różnokolorowe fragmenty rozdrobnionego plastiku tworzą pattern będący wynikiem decyzji projektowych, własnoręcznej pracy projektanta oraz sztuki przypadku. 

Równowaga i elegancja statuetek bazuje na zachowaniu balansu między materiałem powstałym z rąk człowieka – plastikiem, a materiałem pochodzącym z łona natury – drewnem.

Do stworzenia statuetek zostali zaangażowani lokalni rzemieślnicy z rejonu Poznania. Dla nas projektowanie nie kończy się na stworzeniu koncepcji – jest wspólną drogą, którą przechodzimy razem z artystami w swoim fachu, którzy dbają o najmniejsze detale wykonania. Dzięki współpracy z Boomplastic powstały unikatowe płyty z recyklatu, z których każda była niepowtarzalną bazą dla form paryskich budynków. Stolarz Kuba wykonał dębowe podstawy, oznaczone laserowo wypalonym detalem wykonanym przez Ryszarda z Laser Fryga. O ekologiczny, funkcjonalny oraz estetyczny aspekt designu opakowań zadbała firma Pakato. Holistyczne myślenie o projektowaniu, poszukiwanie lokalnych wykonawców i materiałów i dbałość o całokształt procesów pozwoliły na zmniejszenie śladu ekologicznego projektu.

Big City Life jest kompleksowym projektem rozpoczynającym się od opracowania sposobu przekazania wartości firmy i idei projektu oraz kształtowania wrażeń zwycięzców, poprzez design statuetek i opakowań, wykonanie elementów, aż po stworzenie materiałów promocyjnych i medialnych. Nasz projekt redefiniuje trofeum, które jako piękna i unikatowa forma niesie w sobie to, co ważne dla zwycięzców i L’Oréal – dbałość o lepsze jutro.

zobaczcie jak nam poszło...

cooperation with Najlepiej Team - Marta Orszt, Kamila Smutek, Dorota Balewicz

Big City Life embodies the values ​​of the Brandstorm 2020 competition: minimalist, elegant forms created from the innovative use of post-production waste and natural materials combine modern design with traditional handicrafts. The trophy set was inspired by the panorama of Paris, the cradle of L’Oréal and the Brandstorm competition.

For over 20 years, thousands of young innovators from around the world have been participating in L’Oréal Brandstorm competition. The challenge of the 28th edition raised an extremely important issue – not only for consumers but also for companies – the future of the cosmetics industry without plastic. We decided to take the twist on this idea and emphasize the ecological aspects – while designing the statuettes we focused on the already existing plastic, which is factory waste of L’Oréal Warsaw Plant. Thanks to a well-thought-out concept, rubbish has become something unique, and recycling – creating luxury.

The idea of ​​embodying the landscape of Paris in the forms of statuettes arose when the Brandstorm 2020 global finals were transferred from the French capital to virtual reality. The winners received unique trophies that gave them what they could not experience because of Coronavirus pandemic – a piece of Paris, framed like a photograph. The gradation of tension and scale of the composition emphasizes the work of a single participant, who is a part of one of the winning teams that together form a whole: a diverse group of innovators looking for solutions for a better future.

The statuettes visualise the L’Oréal’s values, the desire to combine ​​sustainable design with innovative technologies, and striving to create an environmentally friendly cosmetic industry. Designed forms prove that recycling can be the art, and handicrafts go hand in hand with industrial elements. Each board of plastic has been composed like an abstract painting, with shredded plastic forming the pattern being a result of design decisions, the designer’s manual work and the art of coincidence. 

The balance and elegance of the statuettes are based on maintaining the balance between the material created by the hands of man – plastic, and material from the womb of nature – wood.

Local craftsmen from the Poznań region were involved in the process of creating the statuettes. For us, design does not end with a concept. It is a common path that we follow together with artisans in their profession who care about the smallest details of the design. Thanks to cooperation with Boomplastic, unique recyclate boards were created, each of which was the unique base for the forms of Parisian buildings. The carpenter Kuba made oak bases, marked with a laser-burned detail made by Ryszard from Laser Fryga. Pakato took care of the ecological, functional and aesthetic aspect of the packaging. Holistic thinking about design, searching for local contractors and materials as well as taking care of the entirety of the processes allowed to reduce the impact and decrease the ecological rucksack of the project

Big City Life is a complex project starting from developing a way to convey company’s values and project ideas, and shaping the winners’ experience, through designing trophies and packaging, making those elements, and creating promotional and media materials. Our project redefines the trophy, which as a beautiful and unique form carries in it what is important for the winners and L’Oréal: care for a better tomorrow.

Przewiń do góry