SILESIA - tableware 100% made of recycled plastic

For Polish please scroll down …

SILESIA is our take on solving one of the fundamental problems of today’s world, which is plastic waste.

design by ekierki.com

INSPIRATION 

Silesia is an industrial region in Poland, although it is one of the smallest voivodships, due to its specificity, i.e. the greatest industrialization, high population density and urbanization, is one of the regions with the highest human pressure. The specificity of the region is also associated with the presence of mineral resources (mainly hard coal), which have driven the development of industry for several centuries. The negative effect of this development was a significant environmental degradation.

Due to the air pollution, the Silesia is one of the regions with the highest emission of dust and gas pollutants from particularly burdensome plants in Poland. The voivodship produces the largest amount of industrial waste in the country, and the amount of municipal waste generated puts it in the second position.

The result of the country’s greatest industrialization is also the greatest number of post-industrial areas, which have been degraded as a result of various utility functions. Revitalization of such areas is one of the most difficult environmental, economic and social problems. The lack of statutory regulations covering directly and comprehensively (including financial instruments) the issues of post-industrial areas, including reclamation and redevelopment of areas that have ceased to perform economic functions, is the main barrier to effective action in this area. However, they became paradoxically an asset of the region. Due to their location and infrastructure, a significant number of these areas have recently become very attractive to investors, among whom there has been a significant increase in interest
in post-industrial locations.

Due to the degree of industrialization and urbanization, Silesia is perceived as unattractive in terms of nature. Meanwhile, this region is extremely diverse in terms of nature and landscape, rich in natural values unique on a national and European scale.Almost all types of topography that can be found in Poland are present within the voivodeship’s borders – mountains, upland and lowland areas, as well as karst phenomena. 9 out of 10 forms of nature protection provided for in the Act of 16 April 2004 on nature protection are represented in Silesia: nature reserves, landscape parks, protected landscape areas, Natura 2000 areas, nature and landscape complexes, ecological areas, documentation sites, monuments nature, as well as the stands of fungi, lichens, vascular plants and animals subject
to species protection. In the Koszarawa commune there is the western part of the buffer zone of Babia Góra National Park with an area of ​​397 ha. 64 nature reserves have been established. The oldest ones, established in 1953, include: Barania Góra, Borek, Segiet, Sokole Góry, Stok Szyndzielnia, Wielki Las, Zamczysko and Zielona Góra. The last reserve created so far is Las Dąbrowa (2008).

 In the characterized area, there are 8 landscape parks established due to natural, historical and cultural values ​​in order to preserve, popularize and disseminate these values ​​in the conditions of sustainable development. There are also 14 protected landscape areas in Silesia. The purpose of their creation is landscape protection and ensuring connections between areas of natural value, covered by higher forms of protection. They are to act as ecological corridors connecting national parks, nature reserves and landscape parks into a spatial arrangement of mutually complementary forms of nature protection, the so-called national system of protected areas.

The European Commission in Silesia approved 41 Natura 2000 areas, including 5 Special Protection Areas for Birds (SPAs) and 36 Areas of Community Importance (ACS), which will become Special Areas of Conservation for Habitats (SACs) pursuant to the ordinance of the Minister of the Environment.

Silesia, a collection of table items, is inspired by the industrial architecture of this region. It symbolically represents the message of the inevitable harm to nature that man does  to live in luxury and comfort.

Through the project, we try to proclaim not only the idea of the need to reduce human wastefulness and thoughtlessness in human existence, but also a way to use the waste of human consumerism.

We want to draw people’s attention to the possibility of using the unique properties of plastic, which, if used wisely, can change the perception of this unusual material. In addition to physical properties and plasticity, it allowsyou to create durable items, “for years” in the spirit of the idea of limiting the amount of objects around us, also the zero waste idea, 100% recycled.

Each Silesia facility is made of a different type of material, which gives a unique visual effect, its uniqueness, but is also a different type of recycled material. Thus, each item symbolizes the global problem of environmental pollution with a given material.

In the project, we combine elements made of recycled fishing nets in a greenish-blue color, recycled colored bottle caps and plastic packaging resembling granite.

Although, the inspiration comes from Silesia region, the mentioned problem of pollution and waste is permeating the environment and thus affects all of us.

As the problem concerns the infiltration of pollutants into the environment, the elements of our design interpenetrate — it is visible in the material used and in the possibility of any combination.

In order to emphasize the used material, we decided to use simple, geometric forms. This allows user to play with objects. It attracts the attention, thanks to which it allows you to get acquainted with the topic of the problem of plastic waste.

Silesia has been designed both for café spaces and private interiors.

SILESIA to nasze próba rozwiązywania jednego z podstawowych problemów dzisiejszego świata, jakim są odpady z tworzyw sztucznych.

projekt: ekierki.com

INSPIRACJA

Województwo śląskie, mimo że jest jednym z najmniejszych województw, z uwagina swoją specyfikę, tj. największe uprzemysłowienie, dużą gęstość zaludnienia oraz urbanizację, należy do regionów o największej antropopresji. Specyfika regionu związana jest także z występowaniem surowców mineralnych (głównie węgla kamiennego), które przez kilka wieków napędzały rozwój przemysłu. Negatywnym skutkiem tego rozwoju była znaczna degradacja środowiska.

Z uwagi na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego województwo śląskie należy do regionów o największej w Polsce emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych.

W województwie jest wytwarzana największa ilość odpadów przemysłowych w kraju, a ilość powstających odpadów komunalnych stawia je na drugiej pozycji.

Skutkiem największego w kraju uprzemysłowienia jest także największa ilość terenów poprzemysłowych, które w wyniku pełnienia różnych funkcji użytkowych uległy degradacji. Rewitalizacja takich terenów jest jednym z najtrudniejszych problemów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Brak uregulowań ustawowych obejmujących bezpośrednio i w sposób kompleksowy (z instrumentami finansowymi włącznie) problematykę terenów poprzemysłowych, w tym rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenów, które przestały pełnić funkcje gospodarcze, jest główną barierą w skutecznym podejmowaniu działań w tym zakresie. Stały się one jednak paradoksalnie atutem regionu. Znacząca ilość tych obszarów z racji swojego umiejscowienia i uzbrojenia jest ostatnio bardzo atrakcyjna dla inwestorów, wśród których wyraźnie wzrosło zainteresowanie postindustrialnymi lokalizacjami.

Z racji stopnia uprzemysłowienia i urbanizacji województwo śląskie postrzegane jest jako nieatrakcyjne pod względem przyrodniczym. Tymczasem region ten jest niezwykle zróżnicowany przyrodniczo i krajobrazowo, bogaty w unikatowe w skali krajowej i europejskiej wartości przyrodnicze. W granicach województwa występują niemal wszystkie typy rzeźby terenu, jakie można spotkać w Polsce – góry, obszary wyżynne, nizinne, a także zjawiska krasowe.

W województwie śląskim reprezentowanych jest 9 spośród 10 form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody, a także stanowiska grzybów, porostów, roślin naczyniowych i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

Na terenie gminy Koszarawa znajduje się zachodnia część otuliny Babiogórskiego Parku Narodowego o powierzchni 397 ha. Powołane zostały 64 rezerwaty przyrody. Do najstarszych, utworzonych w roku 1953, należą: Barania Góra, Borek, Segiet, Sokole Góry, Stok Szyndzielni, Wielki Las, Zamczysko i Zielona Góra. Ostatnim dotychczas utworzonym rezerwatem jest Las Dąbrowa (2008 r.).
Na charakteryzowanym terenie istnieje 8 parków krajobrazowych powołanych ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe w celu zachowania, popularyzacji i upowszechnienia tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W województwie śląskim znajduje się również 14 obszarów chronionego krajobrazu. Celem ich tworzenia jest ochrona krajobrazu oraz zapewnienie powiązań między obszarami wartościowymi przyrodniczo, objętymi wyższymi formami ochrony. Mają one pełnić funkcję korytarzy ekologicznych łączących parki narodowe, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe w układ przestrzenny wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody, tzw. krajowy system obszarów chronionych. Komisja Europejska na obszarze województwa śląskiego zatwierdziła 41 obszarów Natura 2000, w tym 5 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 36 obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW), które na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska staną się specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (SOO).

SILESIA: zestaw do kawiarni

Silesia, kolekcja przedmiotów na stół, inspirowana jest industrialną architekturą tego regionu. Symbolicznie przedstawia przesłanie nieuniknionej szkody dla przyrody jaką czyni człowiek, by żyć w luksusie i komforcie.

Poprzez projekt staramy się głosić nie tylko ideę konieczności ograniczenia ludzkiej rozrzutności i bezmyślności w istnieniu człowieka, ale też sposób na wykorzystanie odpadów ludzkiego konsumpcjonizmu.

 

Chcemy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania wyjątkowych cech tworzywa sztucznego, które użyte w mądry sposób, mogą zmienić postrzeganie tego niezwykłego materiału. Oprócz cech fizycznych i plastyczności pozwala tworzyć przedmioty trwałe, “na lata” w duchu idei ograniczania ilości przedmiotów, którymi się otaczamy, w duchu idei zero waste, pozyskane w 100% z recyklingu.

Każdy obiekt Silesia wykonany jest z innego rodzaju materiału, co daje unikatowy efekt wizualny, jego niepowtarzalność, ale jest też innego rodzaju recyklowanym tworzywem. Tym samym każdy przedmiot symbolizuje globalny problem zanieczyszczenia środowiska danym materiałem.

I tak w projekcie łączymy elementy wykonane z przetworzonych sieci rybackich o zielonkawo – niebieskim kolorze, recyklowane barwne nakrętki od butelek oraz plastikowe opakowania, które swym wyglądem przypominają granit. 

Pomimo inspiracji pochodzącej ze Śląska, wspomniany problem dotyczący zanieczyszczeń i odpadów, przenika do środowiska i tym sposobem dotyczy nas wszystkich. 

Jako, że problem dotyczy przenikania zanieczyszczeń do środowiska, elementy naszego projektu również przenikają się wzajemnie — jest to widoczne w użytym materiale oraz w możliwości ich dowolnego komponowania.

Stworzyliśmy obiekty użytkowe o rzeźbiarskiej formie. Obiekty, oprócz nadania nowej funkcji zużytemu materiałowi, niosą przesłanie metaforyczne. 

W celu podkreślenia użytego materiału, zdecydowaliśmy się na proste, geometryczne formy.

Projekt pozwala użytkownikowi na zabawę obiektami. Przyciąga uwagę, dzięki czemu pozwala zapoznać się z tematem problemu odpadów z tworzyw sztucznych. 

Silesia has been designed both for café spaces and private interiors.

Przewiń do góry