SILESIA - elementy zastawy stołowej wykonane w 100% z plastiku z recyklingu

SILESIA to nasze próba rozwiązywania jednego z podstawowych problemów dzisiejszego świata, jakim są odpady z tworzyw sztucznych.

projekt: ekierki.com

INSPIRACJA

Województwo śląskie, mimo że jest jednym z najmniejszych województw, z uwagina swoją specyfikę, tj. największe uprzemysłowienie, dużą gęstość zaludnienia oraz urbanizację, należy do regionów o największej antropopresji. Specyfika regionu związana jest także z występowaniem surowców mineralnych (głównie węgla kamiennego), które przez kilka wieków napędzały rozwój przemysłu. Negatywnym skutkiem tego rozwoju była znaczna degradacja środowiska.

Z uwagi na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego województwo śląskie należy do regionów o największej w Polsce emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych.

W województwie jest wytwarzana największa ilość odpadów przemysłowych w kraju, a ilość powstających odpadów komunalnych stawia je na drugiej pozycji.

Skutkiem największego w kraju uprzemysłowienia jest także największa ilość terenów poprzemysłowych, które w wyniku pełnienia różnych funkcji użytkowych uległy degradacji. Rewitalizacja takich terenów jest jednym z najtrudniejszych problemów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Brak uregulowań ustawowych obejmujących bezpośrednio i w sposób kompleksowy (z instrumentami finansowymi włącznie) problematykę terenów poprzemysłowych, w tym rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenów, które przestały pełnić funkcje gospodarcze, jest główną barierą w skutecznym podejmowaniu działań w tym zakresie. Stały się one jednak paradoksalnie atutem regionu. Znacząca ilość tych obszarów z racji swojego umiejscowienia i uzbrojenia jest ostatnio bardzo atrakcyjna dla inwestorów, wśród których wyraźnie wzrosło zainteresowanie postindustrialnymi lokalizacjami.

Z racji stopnia uprzemysłowienia i urbanizacji województwo śląskie postrzegane jest jako nieatrakcyjne pod względem przyrodniczym. Tymczasem region ten jest niezwykle zróżnicowany przyrodniczo i krajobrazowo, bogaty w unikatowe w skali krajowej i europejskiej wartości przyrodnicze. W granicach województwa występują niemal wszystkie typy rzeźby terenu, jakie można spotkać w Polsce – góry, obszary wyżynne, nizinne, a także zjawiska krasowe.

W województwie śląskim reprezentowanych jest 9 spośród 10 form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody, a także stanowiska grzybów, porostów, roślin naczyniowych i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

Na terenie gminy Koszarawa znajduje się zachodnia część otuliny Babiogórskiego Parku Narodowego o powierzchni 397 ha. Powołane zostały 64 rezerwaty przyrody. Do najstarszych, utworzonych w roku 1953, należą: Barania Góra, Borek, Segiet, Sokole Góry, Stok Szyndzielni, Wielki Las, Zamczysko i Zielona Góra. Ostatnim dotychczas utworzonym rezerwatem jest Las Dąbrowa (2008 r.).
Na charakteryzowanym terenie istnieje 8 parków krajobrazowych powołanych ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe w celu zachowania, popularyzacji i upowszechnienia tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W województwie śląskim znajduje się również 14 obszarów chronionego krajobrazu. Celem ich tworzenia jest ochrona krajobrazu oraz zapewnienie powiązań między obszarami wartościowymi przyrodniczo, objętymi wyższymi formami ochrony. Mają one pełnić funkcję korytarzy ekologicznych łączących parki narodowe, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe w układ przestrzenny wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody, tzw. krajowy system obszarów chronionych. Komisja Europejska na obszarze województwa śląskiego zatwierdziła 41 obszarów Natura 2000, w tym 5 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 36 obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW), które na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska staną się specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (SOO).

SILESIA: zestaw do kawiarni

Silesia, kolekcja przedmiotów na stół, inspirowana jest industrialną architekturą tego regionu. Symbolicznie przedstawia przesłanie nieuniknionej szkody dla przyrody jaką czyni człowiek, by żyć w luksusie i komforcie.

Poprzez projekt staramy się głosić nie tylko ideę konieczności ograniczenia ludzkiej rozrzutności i bezmyślności w istnieniu człowieka, ale też sposób na wykorzystanie odpadów ludzkiego konsumpcjonizmu.

 

Chcemy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania wyjątkowych cech tworzywa sztucznego, które użyte w mądry sposób, mogą zmienić postrzeganie tego niezwykłego materiału. Oprócz cech fizycznych i plastyczności pozwala tworzyć przedmioty trwałe, “na lata” w duchu idei ograniczania ilości przedmiotów, którymi się otaczamy, w duchu idei zero waste, pozyskane w 100% z recyklingu.

Każdy obiekt Silesia wykonany jest z innego rodzaju materiału, co daje unikatowy efekt wizualny, jego niepowtarzalność, ale jest też innego rodzaju recyklowanym tworzywem. Tym samym każdy przedmiot symbolizuje globalny problem zanieczyszczenia środowiska danym materiałem.

I tak w projekcie łączymy elementy wykonane z przetworzonych sieci rybackich o zielonkawo – niebieskim kolorze, recyklowane barwne nakrętki od butelek oraz plastikowe opakowania, które swym wyglądem przypominają granit. 

Pomimo inspiracji pochodzącej ze Śląska, wspomniany problem dotyczący zanieczyszczeń i odpadów, przenika do środowiska i tym sposobem dotyczy nas wszystkich. 

Jako, że problem dotyczy przenikania zanieczyszczeń do środowiska, elementy naszego projektu również przenikają się wzajemnie — jest to widoczne w użytym materiale oraz w możliwości ich dowolnego komponowania.

Stworzyliśmy obiekty użytkowe o rzeźbiarskiej formie. Obiekty, oprócz nadania nowej funkcji zużytemu materiałowi, niosą przesłanie metaforyczne. 

W celu podkreślenia użytego materiału, zdecydowaliśmy się na proste, geometryczne formy.

Projekt pozwala użytkownikowi na zabawę obiektami. Przyciąga uwagę, dzięki czemu pozwala zapoznać się z tematem problemu odpadów z tworzyw sztucznych.