New Stone - autorska kolekcja biżuterii, Anna Orska

For English please scroll down …

New Stone - Made by Homo Sapiens . Wyjątkowa kolekcja autorskiej biżuterii. Projekt Anna Orska

Wyjątkowy projekt, wyjątkowa inspiracja, wyjątkowy materiał. Staraliśmy się stworzyć kamień, czy inaczej przyśpieszyć jego powstanie, zupełnie na nowo i od początku… Czy kamień może być z recyklingu plastiku?  

Okazuje się, że może… przynajmniej częściowo. Wspólnie i dzięki inspiracji Anny Orskiej podjęliśmy próbę wytworzenia nowego materiału, połączyliśmy plastik z recyklingu z opiłkami mosiądzu. Oba materiały stanowiły odpad, cykl użytkowy został zamknięty. Przetworzenie i połączenie obu materiałów pozwoliło osiągnąć trwały kompozyt o bardzo wysokich walorach estetycznych. Celem było aby tak uformowany kamień mógł pozostać piękny w swojej formie przez setki lat. Chyba się udało 🙂 , my już tego nie sprawdzimy.

Anna Orska

Opis kolekcji

W procesie twórczym jednym z najważniejszych etapów jest odpowiedni dobór materiału i technologii. Stając przed dylematem, czy potrzebny surowiec powinniśmy wydobyć, wytworzyć, czy też wykorzystać to co mamy dostępne, decyzja pozornie wydaje się oczywista. Ale oczywistą nie jest. Anna Orska, znana z zamiłowania do eksperymentów i sięgania po niestandardowe w jubilerstwie komponenty, postanowiła zająć stanowisko w dyskusji toczącej się wokół jednego z najważniejszych problemów naszych czasów – nadprodukcji plastiku.

Tworzywa sztuczne z impetem wkroczyły w naszą rzeczywistość zaledwie wiek temu i do dziś prawie całkowicie ją zdominowały. Gotowy surowiec, którego dostępność jest niemal nieograniczona, obok palety zalet posiada także liczne wady sprawiające, że funkcjonowanie tego materiału w naszym życiu trzeba zredefiniować. Niedrogi proces wytwórczy plastiku jest jednocześnie jego największą zaletą i wadą – niskie koszty produkcji to wysoki koszt dla środowiska. I choć świat coraz głośniej mówi o tym problemie i coraz odważniej szuka sposobu na jego rozwiązanie, wciąż nie znaleźliśmy uniwersalnej metody, która uwolniłaby nas od nadmiaru tworzyw sztucznych.

Plastik jest długotrwałym materiałem, który zdecydowanie zbyt często wykorzystywany jest jednorazowo. Po krótkim życiu staje się bezwartościowym i szkodliwym przedmiotem, który wciąż ma przed sobą wiele lat bezczynnego żywota: w ziemi, w wodzie lub na wysypisku. Ania Orska postanowiła poszukać sposobu, by dać drugą szansę materiałom przeznaczonym do utylizacji, które nie miały przed sobą innej przyszłości. Projektantka opracowała koncepcję reinkarnacji przedmiotu bezużytecznego, wywołaną niepokojem o to, co pozostawimy po sobie. Pomysł narodził się w oparciu o przekonanie, że wytwarzanie można zastąpić przetwórstwem. By stworzyć własny materiał potrzebna jest wiedza, cierpliwość i odpowiednia technologia. Pomaga też odrobina szczęścia, by na swojej drodze spotkać ludzi, którzy pomogą spełnić nawet najbardziej śmiałe wizje.

Projektantka sięgnęła po poprzemysłowy plastik i wraz z Weroniką Banaś – specjalistką od niestandardowych innowacyjnych materiałów, oraz zespołem Boomplastic poddała go eksperymentalnej obróbce. Artystyczna, jubilerska interpretacja plastiku utworzyła kolekcję New Stone, której sercem jest syntetyczny kamień. Czarne bryły o tęczowym połysku i fakturze przywodzącej na myśl krystalizację naturalnych minerałów, wyróżnia nie tylko atrakcyjny wygląd. Wykonane z recyklingowego plastiku z dodatkiem opiłków mosiądzu z pracowni ORSKA, są wytrzymałe i lekkie, dzięki czemu nie obciążają dodatkowo biżuterii.

Nowy syntetyczny kamień został opatrzony pieczęcią, informującą o jego pochodzeniu – „made by Homo Sapiens” – i przypominającą, że nasze dzieła to też nasza odpowiedzialność. Planeta nie poradzi sobie sama ze wszystkim, co po nas zostanie, a szczególną trudność będzie miała z wytworami, które od niej nie pochodzą. Klejnot ORSKA jest dowodem na to, że przedmiot pożądania można stworzyć nawet ze wszechobecnego współczesnego nemezis.

Po jaskiniowcach zostały malowidła, po starożytnych Egipcjanach piramidy, po Rzymianach mury i akwedukty. Nie pozwólmy na to by po nas pozostały reklamówki i słomki. Niech współcześnie tworzone skamieliny przybiorą piękniejszą, bardziej wartościową formę, abyśmy nie musieli się wstydzić przed antropologami przyszłości

New Stone - Made by Homo Sapiens. A unique collection of original jewelry. Project by Anna Orska

Unique design, unique inspiration, unique material. We tried to create a stone, or otherwise accelerate its creation, completely anew and from scratch … Can stone be recycled plastic?

It turns out that maybe … at least partially. Together, and thanks to the inspiration of Anna Orska, we made an attempt to produce a new material, we combined recycled plastic with brass filings. Both materials were waste, the use cycle was closed. The processing and combination of both materials allowed to achieve a durable composite with very high aesthetic values. The goal was that the stone formed in this way could remain beautiful in its form for hundreds of years. We think it worked :), we will not check it anymore.

Anna Orska

official press release​

In the creative process, one of the most important stages is the proper selection of material and technology. Faced with the dilemma of whether we should extract or mine the necessary raw material, produce it or use what we already have available, the decision seems obvious. But it is not obvious. Anna Orska, known for her love of experimenting and reaching for custom, non-standard components in jewellery, has decided to take a stand in the discussion that revolves around one of the most important problems of our times – overproduction of plastic.

The realm of plastics entered our reality with impetus only a century ago and to this day almost completely dominated it. Ready-to-use raw material, the availability of which is almost unlimited, in addition to the palette of advantages also has numerous disadvantages that make it necessary to redefine the functioning of this material in our lives. The inexpensive plastic manufacturing process is, at the same time, its biggest advantage and disadvantage – low production costs come with a high cost to the environment. And, although the world is talking more and more loudly about this problem and looking more and more boldly for a way to solve it, we still haven’t found a universal method that would free us from excess amounts of synthetics.

 

Plastic is a long-lasting material that is far too often used only once. After a short useful life, it becomes a worthless and harmful object that still has many years of idle life ahead of it: in the ground, in water or in a landfill. Anna Orska decided to look for a way to give a second chance to materials intended for disposal that had no other future ahead of them. The designer has developed a concept of reincarnation of a useless object, driven by anxiety about what we will leave behind. The idea was born out of the belief that manufacturing can be replaced by processing of already existing resource. To create your own material, you need knowledge, patience and the appropriate technology. A bit of luck also helps, so that you can meet the right people, who will help you to fulfil even the most daring visions.

The designer reached for post-industrial plastic and together with Veronica Banaś – a specialist in non-standard innovative materials, and the team from Boomplastic, subjected it to experimental treatment. An artistic, jewellery craftsmanship interpretation of plastic has created the New Stone collection, at the heart of which is synthetic stone. Black blocks with a rainbow-like shimmer and a texture reminiscent of the crystallization known from natural minerals, are distinguished not only by their attractive appearance. Made of recycled plastic with the addition of brass filings from ORSKA jewellery studio, they are durable and lightweight, so they do not burden the jewellery additionally.

The new synthetic stone has been stamped with a seal, indicating its origin – ‘made by Homo Sapiens’ – and being a reminder that our works are also our responsibility. The planet cannot cope alone with everything that is left of us when we are gone, and it will have particular difficulty with the products that do not come from it. This ORSKA jewel is a proof, that the object of desire can be created even from the ubiquitous contemporary nemesis.

The cavemen left their paintings behind, the ancient Egyptians their pyramids, the ancient Romans their walls and aqueducts. Let us not allow plastic bags and straws to be the only thing that will remain as our legacy. May the fossils created today take a more beautiful, more valuable form so that we do not have to be ashamed of ourselves before the anthropologists of the future.